Có 1 kết quả:

nǚ fāng

1/1

nǚ fāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) the bride's side (of a wedding)
(2) of the bride's party

Một số bài thơ có sử dụng