Có 1 kết quả:

nǚ shēng wài xiàng

1/1

nǚ shēng wài xiàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a woman is born to leave her family (idiom)
(2) a woman's heart is with her husband