Có 1 kết quả:

nǚ huáng

1/1

nǚ huáng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nữ hoàng

Từ điển Trung-Anh

empress

Một số bài thơ có sử dụng