Có 1 kết quả:

nǚ juàn

1/1

nǚ juàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) the females in a family
(2) womenfolk