Có 1 kết quả:

nǚ luó

1/1

nǚ luó

giản thể

Từ điển phổ thông

giống cỏ nữ la