Có 1 kết quả:

nǚ yīn

1/1

nǚ yīn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) vulva
(2) pudenda