Có 1 kết quả:

nú bì

1/1

nú bì

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

đứa hầu gái

Từ điển Trung-Anh

slave servant

Một số bài thơ có sử dụng