Có 1 kết quả:

nú gōng

1/1

nú gōng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) slave labor
(2) slave worker