Có 1 kết quả:

nú yì

1/1

nú yì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to enslave
(2) slavery