Có 1 kết quả:

nú lì

1/1

nú lì

giản thể

Từ điển phổ thông

nô lệ, đầy tớ

Từ điển Trung-Anh

slave