Có 1 kết quả:

nú lì zhì

1/1

nú lì zhì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

slavery