Có 1 kết quả:

nú lì zhì dù

1/1

Từ điển Trung-Anh

slavery