Có 1 kết quả:

nǎi nai de

1/1

nǎi nai de

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) damn it!
(2) blast it!