Có 1 kết quả:

nǎi sū

1/1

nǎi sū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) butter biscuit
(2) butter bun