Có 1 kết quả:

jiān fū

1/1

jiān fū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

male adulterer