Có 1 kết quả:

jiān tú

1/1

jiān tú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

a crafty villain