Có 1 kết quả:

jiān xié

1/1

jiān xié

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) crafty and evil
(2) a treacherous villain

Một số bài thơ có sử dụng