Có 1 kết quả:

jiān xiǎn

1/1

jiān xiǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) malicious
(2) treacherous
(3) wicked and crafty