Có 1 kết quả:

jiān dǎng

1/1

jiān dǎng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

a clique of traitors

Một số bài thơ có sử dụng