Có 1 kết quả:

chà zǐ yān hóng

1/1

Từ điển Trung-Anh

fig. beautiful purples and brilliant reds (idiom); lit. beautiful flowers