Có 1 kết quả:

hǎo bu hǎo

1/1

hǎo bu hǎo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (coll.) all right?
(2) OK?