Có 1 kết quả:

hǎo shǐ

1/1

hǎo shǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) easy to use
(2) to function well
(3) so that
(4) in order to