Có 1 kết quả:

hǎo xiàng

1/1

hǎo xiàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) as if
(2) to seem like