Có 1 kết quả:

hǎo shòu

1/1

hǎo shòu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) feeling better
(2) to be more at ease