Có 1 kết quả:

hǎo mìng

1/1

hǎo mìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lucky
(2) blessed with good fortune