Có 1 kết quả:

hǎo wā

1/1

hǎo wā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hurray!
(2) hurrah!
(3) yippee!