Có 1 kết quả:

hào dà xǐ gōng

1/1

hào dà xǐ gōng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to rejoice in grandiose deeds
(2) to strive to achieve extraordinary things