Có 1 kết quả:

hào xué jìn hū zhī , lì xíng jìn hū rén , zhī chǐ jìn hū yǒng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to love learning is akin to knowledge, to study diligently is akin to benevolence, to know shame is akin to courage (Confucius)