Có 1 kết quả:

hào xué jìn hū zhī , lì xíng jìn hū rén , zhī chǐ jìn hū yǒng ㄏㄠˋ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄣˋ ㄏㄨ ㄓ ㄌㄧˋ ㄒㄧㄥˊ ㄐㄧㄣˋ ㄏㄨ ㄖㄣˊ ㄓ ㄔˇ ㄐㄧㄣˋ ㄏㄨ ㄧㄨㄥˇ

1/1