Có 1 kết quả:

hǎo róng yì

1/1

hǎo róng yì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) with great difficulty
(2) to have a hard time (convincing sb, relinquishing sth etc)