Có 1 kết quả:

hǎo kāng

1/1

hǎo kāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) benefit
(2) advantage