Có 1 kết quả:

hào wù

1/1

hào wù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. likes and dislikes
(2) preferences
(3) taste

Một số bài thơ có sử dụng