Có 1 kết quả:

hǎo gù shi bǎi tīng bù yàn ㄏㄠˇ ㄍㄨˋ ㄅㄞˇ ㄊㄧㄥ ㄅㄨˋ ㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) The story is so good it's worth hearing a hundred times.
(2) One never tires of hearing good new.