Có 1 kết quả:

hǎo péng you

1/1

hǎo péng you

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) good friend
(2) (slang) a visit from Aunt Flo (menstrual period)