Có 1 kết quả:

hǎo yàng de

1/1

hǎo yàng de

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(idiom) a good person, used to praise sb's moral integrity or courage