Có 1 kết quả:

hǎo bǐ

1/1

hǎo bǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to be just like
(2) can be compared to