Có 1 kết quả:

hǎo qì

1/1

hǎo qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to be happy
(2) to be in a good mood