Có 1 kết quả:

hǎo nán bù gēn nǚ dòu

1/1

Từ điển Trung-Anh

a real man doesn't fight with womenfolk (idiom)