Có 1 kết quả:

hǎo duān duān

1/1

hǎo duān duān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) perfectly all right
(2) without rhyme or reason