Có 1 kết quả:

hǎo xiào

1/1

hǎo xiào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) laughable
(2) funny
(3) ridiculous

Một số bài thơ có sử dụng