Có 1 kết quả:

hǎo jù hǎo sàn

1/1

hǎo jù hǎo sàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to part without hard feelings (idiom)
(2) to cut the knot as smoothly as you tied it