Có 1 kết quả:

hào sè zhī tú

1/1

hào sè zhī tú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lecher
(2) womanizer
(3) dirty old man