Có 1 kết quả:

hǎo yán hǎo yǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) kind words
(2) sweet talk
(3) coaxing manner