Có 1 kết quả:

hǎo zhuǎn

1/1

hǎo zhuǎn

phồn thể

Từ điển phổ thông

cải thiện, cải tiến, cải tạo

Từ điển Trung-Anh

(1) to improve
(2) to take a turn for the better
(3) improvement