Có 1 kết quả:

hào yì wù láo

1/1

Từ điển Trung-Anh

to love ease and comfort and hate work (idiom)