Có 1 kết quả:

hǎo guò

1/1

hǎo guò

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to have an easy time
(2) (feel) well

Một số bài thơ có sử dụng