Có 1 kết quả:

hǎo dào

1/1

hǎo dào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) don't tell me ...
(2) could it be that...?

Một số bài thơ có sử dụng