Có 1 kết quả:

hǎo mǎ bù chī huí tóu cǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. a good horse doesn't come back to the same pasture (idiom)
(2) fig. one should not go back to one's past experiences (of love, job etc)