Có 1 kết quả:

hào gāo wù yuǎn ㄏㄠˋ ㄍㄠ ㄨˋ ㄩㄢˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to bite off more than one can chew (idiom)
(2) to aim too high