Có 1 kết quả:

hào dòu

1/1

hào dòu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to be warlike
(2) to be belligerent